26 حوت بود که باردیگرشنیدم فریاد مزاری وعدالت از حنجره ای مردم درد مند مهاجرین مقیم اصفهان را.

هرچه زمان می گذرد مردم قدر شناس می شتابند تا نسبت به عظمت و آرمانهای رهبر شهیدش مزاری بزرگ حسا سترعمل کند ودر رسای آن گوهر تابناک عدالت و پرچم دار وحدت  پرشکوه ترازسالهای قبل حضور خویش را به نمایش بگزارند.

از ابتدا اگر بگویم وقتی رسیدم به پارک لاله عکسهای بابه مزاری از بلندایی  به ما نگاه می کرد، وجمع های مختلف مردم به چهره ی رهبرش خیره شده می نگریست عکسهایی که بسوی مکان مراسم فلش خورده بود. کوته راهی را پیاده پیمودیم با نگاهی پوستر های آبی مزاری که به درودیوارنصب شده بود و سر انجام رسیدیم به حسینیه ی امام صادق اصفهان آنجا دوستانی را دیدم همه وهمه هم وطن که به پاس رهبرشان عشق می ورزیدند، سرساعت مقرر جمعیت انبوه را ملاحظه می شد، در میان جمعیت که می نگریستم کودکانی نظرم را جلب می کرد که با دستان کودکانه اش پرچمهای کوچک که نقشی از جانم در آن رنگ خورده بود و در مقابل نگاه پیشوایشان می تکاندند. همه منتظر بودند که جلسه شروع شود. صدای الله اکبر از بیرون شنیده شد، دیدم همه از جایش بلند شد پیر مردی پرچم افغانستان بدست وارد شد، به دنبالش چهار دختر، که گویا یکی هزاره و دومی اهل سنت و سومی و چهارمی تاجک و ازبک بود، تابلوی بزرگ نقاشی شده ی شهید مزاری را که با پرچم افغانستان تزئین شده بود روی دستهایشان بسوی جایگاه بردند و در جلوی تریبون قرار دادند، این نقاشی زیبای سیا قلم بادستان هنرمند ریحانه نورزئی یک دختر اهل سنت نگاریده شده بود، اینجاست که تلاش ستاد فرهنگی هنری یاد یار مهربان به چشم می آید که چگونه روی افکاراین هنر مند کارمی کند.

در ابتدا تلاوت زیبای که فضای حسینیه را ملکوتی کرد با صدای حسین قاسمی قرائت گردید، بسا دل نشین بود.

سپس مجری برنامه اسدالله رضای پس از دکلمه ای در وصف بابه، و نوبت رسید به مقاله ی شیرین و دلنشین خانم حیدری باز هم در شان بابه بود. مردم همچنان می آمدند و می آمدند.

مجری بار دیگر روی تریبون رفته ازشاعربرنامه خانم کریمی که از کاشان آمده بود دعوت کرد.

خانم کریمی شعر شانرا زیبا و با احساس به خوانش گرفت .

و پس از آن آقای حمزه رضایی دبیر ستاد روی استج رفته گزارش کاری یکساله ستاد را یاد آوری نموده واز مهمانان و زحمت کشان برنامه تقدیر نمود.

طبق برنامه از سید علی حسینی دعوت شد که با بیان خاطره از رهبر شهید مجلس را شکوه مند سازد

آقای حسینی نیزبابیان خاطراتش مجلس را متآثر کرد. اولین خاطره اش از شهید مزاری این بود که روز بعد از جنگ افشار شهید مزاری گفت برویم برای عرض تسلیت ده خانه مادری که پنج شهید داده چند نفری باشهید مزاری رفتیم منزل مادر که پنج شهید داده بود  همگی به این فکر بودیم که خدایا با این مادر به چه صورت صحبت کنیم ! وقتی رفتیم خانه این مادرهمگی اشک میریختیم  این مادروارد شد به ما گفت چرا گریه می کنید مزاری زنده است شما گریه می کنید وقتی خدا به شما مزاری داده دیگر همه چی داده تا مزاری دارید همه چی دارید خوشحالم از اینکه فرزندانم در رکاب مزاری شهید شده.

و خاطره ی دیگرش این بود که فرمود: روزی من در کمیسیون دوره اول انتخابات در غرب کابل بودم انتخابات فرا رسید، من نظارت گر صندوق بودم دیدم پیر زنی هشتاد ساله با قد خمیده و عصا به دست وارد محوطه شده و آمده رای داد توجه من را جلب کرده بود پس از اینکه رای خود را داد وبر گشت موتر سیکیل که در آنجا پارک شده بود بطرفش رفته و لحظه ی خم شد سپس بسوی خروجی محوطه حرکت کرد من دلم تکیه نکرد دویده رفتم جلوی این پیر زن هشتاد ساله گفتم مادر برای شما لازم بود که دراین وضعیت پیری آمدی رای می دهی؟ این پیرزن گفت: آتیمه مه نیامدیم که رای بدیم که محقق رایش زیاد شود مه آمده ایم که میزان جمعیت هزاره ها و شیعه ها مشخص شود.

وباز سوال کردیم که چرا جلوی او موتورسیکیل خم شدی؟

این مادرشجاع گفت: ده چراغ او موتورسیکیل عکس بابه بود اوره بوسیدم

گفتم مزاری را خیلی دوست داری؟

گفت: بلی که دوست دارم من دو پسرم را فدای مزاری کردم، و هیچگاه پشیمان نیستم، مزاری بود که ما امروز رای می دهیم اگه مزاری نمی بود که ما شماره کسی پرسان نمیکرد.

وبعد ازاین خاطره شیرین نوبت رسید به گروه سرود یاد یار مهربان که توسط خانم مسکینان تنظیم شده بود که بسیار زیبا سرودند، شعرشان عبارت بود از: بابه عشق سربلند مردم است   نام او روئیده مثل گندوم است   خون دل از دیده جاری می شود   هدیه بر روح مزاری می شود. از محمد ناصر عارفی که مجلس را شکوهمند ساختند.

و پس از آن مجری برنامه از پیام هایی که از سوی آیت الله محقق کابلی، آیت الله موحد بلخی، آیت الله محمد مهدی مزاری، محمد محقق و مجموعه های فرهنگی دانشجوی دیگر فرستاده شده بود قدر دانی نمود و ازآن میان فقط پیام حامد کرزای را به خوانش گرفت. حامد کرزای رئیس جمهور افغانسان در آن پیام سرزمین آفغانستان را یک سرزمینی شخصیت پرور دانسته که شخصیت های بزرگ در آن متولد شده از جمله شهید مزاری را یکی از آن شخصیت هانام برد در ادامه گفته بود که شهید مزاری از همان آغازانقلاب چهره ای رهبری داشت و عملکرد های عدالت طلبی و وحدت طلبی استاد مزاری از نشانه های باریز او بود.

در این قسمت از سخنران برنامه حجت الاسلام والمسلمین استاد اسدالله عرفانی به سخنرانی دعوت شد .

آقای عرفانی در ابتدا ازتلاش و کار کرد ستاد یاد یار مهربان قدر دانی نموده سپس به ایراد سخن پرداخت. آقای عرفانی  بنا به تفسیر آیات کلام الله مجید مقام جهاد و شهدادت در راه خدا را برای حضار باز گو نموده و فرمود مردم فکر نکنید که جهاد و مبارزه در افغانستان به پایان رسیده است، دیروز جهاد و مبارزه به گردن انهای بود که یا شهید شده اند یا اگر زنده است پا به سن گذاشته است، امروز جهاد و مبارزه به گردن ماست و این مسئولیت سنگینی بر دوش ماست، تا وقتی که انسان زنده است جهاد و مبارزه است مسلمان نباید غافل باشد.

آقای عرفانی با این مقدمه وارد بحث اصلی شده واز سه زاویه ویژگی شهید مزاری را مورد بحث قرار داد .

1 شخصیت فردی شهید مزاری 2 شخصیت اجتماعی شهید مزاری3 شخصیت اسلامی شهید مزاری.

و در ادامه اشاره ی نقدی برشرایط زمان نمود و فرمود چرا زمان حال کابل  قبل از جنگهای که برسرکابل شد به وجود نیامد؟ در صورت که در همان اوایل شهید مزاری همین ساختار تشکلاتی دولت فعلی را تنها راه حل در افغانستان عرض یابی می کرد، چرا بعد از اینکه کابل را به خاک و خون کشیدن این مسئله تحقق یافت؟. وی افزود که بعد از پیروزی مجاهدین در کابل عده ای می خواستند که افغانستان دوباره به همان روال حکومت استبدادی  گذشته باید اداره و ساخته شود. که شهید مزاری مانع این ساختار شد و تحولات و دیگر گونی این ساختار خسارات سنگین را به دوش مردم ما گذاشت و حتی منجر به شادت رسیدن شهید مزاری شد.

عرفانی در پایان اشاره به صلح فعلی که در افغانستان روی کار است گفت این روند مبهم باید آشکار و روشن باشد تا مردم بداند که سرنوشت کشور به کجاها می کشد.

ودربخش پایانی برنامه بیانیه ستاد یاد یار مهربان توسط خانم بشیری قرائت گردید. که در آن مردم را در وضعیت کنونی به وحدت اتحاد خواسته و به چند نکته ی دیگری چون باز خواست روند کوچی گری، حادثه ی عاشورای کابل، اشاره نمود و از پیروان بابه خواست که برای باز سازی مرقد شهید مزاری اقدام کنندو....

وقابل یاد آوری است که محصولات چشم گیر فرهنگی دیگری در بین حضار توضیح شد ، تقویم که در آن عکس شهید مزاری در میان جمعیت بود و ویژه نامه بسیار زیبای 64 صفحه ای به ابعاد آه جاربود در در میان شرکت کنندگان پخش شد. ونهایتآ این جلسه مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. و منالله توفق

ستاد مردمی یاد یار مهربان مهاجرین مقیم اصفهان 26/12/1390