سخرانی رحمت  الله ابرم و طاهره صادقی در هلسنگی- فنلند   

 سخنرانی استاد  عزیز رویش در هلسنگی- فنلند