بسم الله القاسم الجبارین

بنام خداوند درهم کوبنده ستمگران

قطعنامه گردهمائی مورخ 26 قوس 1391 مصادف با 16 دسمبر 2012 میلادی فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان در اعتراض به بی تفاوتی مقامات مسؤل درقضیه قتل شکیلا و صحبت های غیرمسؤلانه اخیرآقای سید هادی واحدی بهشتی و توهین وتحقیر فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان

شهروندان مدنیت دوست و صلح پرور بامیان !

ضمن اظهار سپاس و قدردانی بی پایان، ازهمسوئی گرم و عدالت خواهانه تان، یادآوری می نمائیم که تا بحال، برهمگان واضح است که حرکت های مدنی بامیان، ازگذشته طولانی خویش تا به اکنون، وتا به آینده نامعلوم، ازحیثیت و وجهه مدنی عدالت خواهی، قانون مندی و بی طرفی، مسالمت آمیزبودن و دوری ازخشونت برخوردار بوده و درمسیردشوار تأمین عدالت، جلوگیری ازظلم و جنایات ضد بشری ونهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشرهمگام با شما گامهای استواری را پیموده است و مصصم است تا به افق های روشنی ازاین کران دست یابد. 

اما درکمال تأسف وتأثر، اخیراً سید هادی واحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان ومتهم اصلی قتل شکیلا، درمحفل افتتاحیه دفترپولیس محلی، فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران را "خناس، خبیث، رذیل و ماجراجو" میخواند و اینان را تهدید امنیتی بزرگی برای امنیت بامیان خطاب می کند و ازپولیس میخواهد که آنان را دستگیرنماید.

این توهین آقای واحدی بهشتی خارج ازتمام معیارهای پذیرفته شده اخلاقی و قانونی بوده، توهین به کرامت انسانی و کلیتی بنام جامعه انسانی است وهمچنین نشانگرتلاش وی برای فرار از قانون و واقعیت، و ترس از مجازات قانونی می باشد.

مردم مدنی و حق خواه بامیان!

شاید شنیده باشید که آقای واحدی، ضمن وارد نمودن این اهانت های صریح و زننده نسبت به فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان، درصدد راه اندازی توطئه های عوام فریبانه و مظلوم نمائی هایی بوده، و درحال تلاش برای کشاندن حرکت های مدنی مسالمت آمیز، قانونی و حق خواهانه شما مردم به سوی بی نظمی و زورگرائی است. و حتی درپی آن است که نه تنها بامیان، بلکه کل مناطق مرکزی و کلیت افغانستان را به سوی نهادینه شدن  فرهنگ تفرقه افکنی، چه درقالب قومی و منطقه ای آن،  وچه درمدد جستن به تهدید و دامن زدن به ابزارهای غیرمدنی و غیردیموکراتیک، به منظور لرزان ساختن پایه های حاکمیت قانون، اشاعه فرهنگ خشونت وجلوگیری از تأمین عدالت بوده و می باشد.

اما همانگونه که تاریخ برعزم راسخ شما درمبارزه با بی عدالتی  شهادت می دهد، هیچ نیروی اهریمنی ای نمی تواند شما را از تحقق آرمانهای عدالت خواهی تان مانع شود. 

بنا براین با آرزوی تأمین عدالت، حاکمیت قانون، وساختار حکومتی عاری ازفساد وتعدی، مطالبات خویش را ذیلا بیان میداریم:  

  • 1. فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان، هرگز وتحت هیچ شرایطی ازتطبیق ارزشهای بشری ومدنی نگذشته و تهدید، تطمیع، دسیسه و توطئه های آقای واحدی بهشتی واربابانش کوچکترین خللی درعزم راسخ شان نیاورده از ادامه حرکات حق طلبانه خود دست بردار نخواهد بود.
  • 2. ازحکومت محلی بامیان جداً میخواهیم که جلو فعالیتهای زهرآگین وسمپاشی های آقای واحدی بهشتی درفضای عمومی و اجتماعی بامیان را گرفته و نگذارند که وی، بامیان، و به تبع آن هزارستان را به دهه های خونبار گذشته سوق دهد.
  • 3. ازدولت مرکزی و لوی سارنوالی افغانستان میخواهیم که تحقیقات لازم و جدی خویش را چه درزمینه قتل شکیلا و ردیابی و به محاکمه کشاندن عوامل آن، وچه درقسمت افترائات اخیرآقای واحدی نسبت به فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان انجام داده و دراین مورد، اقدامات عملی را روی دست گیرند.
  • 4. فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان، بیانات غیرمسؤلانه سید هادی واحدی بهشتی را تهدیدی جدی برای صلح موجود، فضای برادری و وحدت ملی افغانستان دانسته، خاتمه فوری آنرا خواهان اند.
  • 5. فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان تأکید می نمایند که اگربه خواسته هایشان توجه صورت نگیرد، آنان همچنان به اعتراضات مدنی ومسالمت آمیزخود ادامه خواهند داد.

ومن الله توفیق

فعالین مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران بامیان