ترکیه برزخی برای دختران و زنان خود سر

در این اخیر از کشور های افغانستان ، ایران و پاکستان در ترکیه تعداد زیاد دختران و یا خانم های بی سرپرست که یک تعداد اینها از مسیر راه های قاجاق و تعداد هم با ویزه خود را به ترکیه رسانده اند .

اما با تاسف در این سر زمین به هزاران مشکلات دچار گردیده و سر گردان است به گفته خیلی از دوستانم که یک تعداد آنها را از نزدیک دیده اند، آنها یاد آور شدند که ما فریب خورده های از جانب تعداد قاچاقبران انسان و کسانیکی در ترکیه است شده ایم برای ما وعده ها ی زیاد داده بودند پیش از این که در ترکیه بیایم . مثلا :

ازطرف سازمان ملل متحد برای دختران و یا خانم های بی سر پرست همکاری می شود .

زمینه تحصیل و کار در ترکیه مساعد است .

ترکیه یک کشور آرام است هیچ گونه آسیب به شما نه میرسند .

در ترکیه کمپ های است شما را نگهداری می نماید .

کسانیکی در ترکیه خود را میرسانند پروسه نتایج اینها در دفتر کمیشنری ملل متحد مدت زمان گیر است حد اقل از 3 سال الی 5 سال و انتخاب برای کشور سومی حد اقل 3 سال زمان میبرد .

مسله جنگ سوریه آمارمهاجرین در ترکیه را بالا برده فعلا برای مهاجرین این سه کشورنسبت به سوریه هیچ رسیده گی نه می شود .

در ترکیه نه شرایط کار مساعد است و نه زمینه تحصیل برای این چنین افراد .

کسانیکی که در ترکیه اقامت موقت داشته در قسمت کار یابی ایشان قبلا زمینه کار بود اما در این اخیر چند سال می شود اجازه کار را نه میدهد در صورت که با صاحب کارش دچار مشکل شود از نگاه قانونی هیچ کس مدافع اینها نیست .

پیام اینها به تمام کسانیکی از خانه هایش به قصد ترکیه و یا بیرون میرود این است که تا حد توان کوشش نماید در این راه خطر خود را دچار درد سر نه نمایند .

در بسیاری از موارد اینها به دام مافیهای تن ‌فروشان قرار گرفته قربانی خشونت جسمی نیز می‌شوند احتمال مصاب شدن به انواع امراض بوده و گاهی از سوی مشتری مورد ضرب و شتم و آزار جسمی هم قرار می‌گیرند .

موارد خشونت علیه اینها از سوی غیر مشتریان هم وجود دارند. مثلاً کسانیکی این ها را برای این کار استخدام می نماید آنها تلاش دارند از اینها پول بیشتر به دست بیاورند ویا هدف از اعمال خشونت می‌تواند به‌چنگ‌ آوردن پولی باشد که اینها از این راه بدست آورده اند .

یک تعداد اینها برای تحمّل افسردگی و شرایط سخت این کار اغلب به الکول و مواد مخدر روی می آورند بعض اداره‌کنندگان اینها در اولین اقدام، افراد تازه و اصطلاحاً دختران فراری را معتاد می‌کنند تا آنان را وابسته و مطیع سازند.