هزاره های مهاجر در سوریه را دریابیم

کشور سوریه تا پیش از یک سال اخیر از کشورهای امن عربی به شمار می رفت و این موضوع باعث شده بود که برخی از پناهندگان از جمله بیش از 2000 هزاره مهاجر از ایران؛ عراق و کشورهای دیگر، این کشور را به عنوان پناهگاه خویش برگزینند. اما در یک سال اخیر که سوریه دچار بحران شده و این بحران روز به روز افزایش می یابد، مهاجرین هزاره را با خطر دو چندان روبرو ساخته است؛ طوری که اکنون این مهاجرین، افزون بر ترک خانه های خویش، بین طرفین درگیر قرار گرفته اند که نه راه برگشتن دارند و نه راه بیرون شدن. این وضع وخامت بار آنان در صورتی با یک فاجعه انسانی تبدیل خواهد شد که دولت سوریه سقوط نماید و این کشور بیش از پیش با تصفیه های قبیله ای و فرقه ای رو برو شود. در این صورت بعید نیست که قتل عام های فرقه ای دامنگیر این مهاجرین غریب نیز بگردد. باتوجه به گزارشهای وخامت بار این مهاجرین هزاره در سوریه باید گفت که این بار بعد از فاجعه تکان دهنده کویته، نوبت مهاجرین هزاره ساکن در سوریه است.

بنابراین، پیش از وقوع یک فاجعه انسانی، اقدامهای بشر دوستانه فوری نیاز است. لذا از تمام کسانی که به سازمانها ونهادهای بین المللی دسترسی دارند، خواهشمندیم موضوع را به صورت عاجل در میان گذاشته به دادا این هموطنان عزیز خود برسند:

  1. دولت افغانستان به عنوان محافظ منافع مردم خود هرچه عاجل برای نجات هموطنان ما در سوریه وارد عمل شود. نمایندگان مردم ما در پارلمان، دولت را تحت فشار قرار دهد که به وظیفه خود نسبت به دفاع از جان و مال مهاجرین افغانستانی مقیم سوریه اقدام فوری نماید. 
  2. کمیسیون مستقل حقوق بشر و در رأس آن خانم سیماثمر موضوع را با همکاران خویش در سوریه در میان گذاشته و از آنان بخواهد راه بیرون رفتی برای مهاجرین هزاره ساکن در سوریه بیابند.
  3. فعالین حقوق بشر از مردم ما در هر جای دنیا که هستند طی اقدام هماهنگ، موضوع را با مراکز تصمیم گیری و کمیساریای عالی سازملل متحد در امور پناهندگان در میان بگذارند.
  4. فعالین اجتماعی و مدنی مهاجرین هزاره در کشورهای استرالیا و اروپایی که برنامه پذیرش مهاجرین را دارند، به اداره مهاجرت این کشورها مراجعه نموده، موضوع را مطرح نمایند تا پذیرش این مهاجرین غریب را در اولویتهای خویش قرار دهند.
  5. رسانه ها در این قضیه بی تفاوت نبوده و از هرطریقی حساسیت موضوع را بازتاب دهند

 

مطلب مرتبط: هزاره های مقیم سوریه در انتظار فاجعه انسانی