آیا واقعاً افغانستان در جهان افتخار قهرمانی فساد اداری را نصیب شده است؟

شهروندان افغانستان از مدتی به این سو شاهد غوغای در سطوح مختلف نهاد های حکومت و مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هستند که پس از نشر گزارش نهاد بین المللی شفافیت در رابطه به فساد اداری،برپا شدهاست. باوجود اینکه غوغای فساد اداری در افغانستان شکل عادی پیدا کرده و همه ساله مردم در اواخر سال میلادی تقبیح آنرا از تریبیون های مختلف میشنوند، و نشر این گزارش از سوی نهاد بین المللی شفافیت نیز پدیده ی نوی نیست. اما این بار تصادف نشر این گزارش ارگی را که انفجار ده ها تُن مواد انفجاری، کشته، زخمی، بی عفتی، اختطاف و چپاول ماهوار صدها شهروند کابل در نقطه صفر کیلو متری آن هیچ گاهی بگوش ساکنان آن نرسیده بود به ارتعاش در آورد و یکبار از کلوخ آتش پرید و شخص اول ارگ زنگ چورکان و ساختمان سازی را نیز در واکنش به همین گزارش نواخت. و اداره عالی مفسدین اداری، کارشناسان، مشاورین، سخنگویان اطراف ارگ نیز به تأسی از واکنش جناب عالی در پی پوشاندن آفتاب در زمین لچ آفتابی و بی گیاه افغانستان به روی سی میلیون مردم تحصیل کرده در مکتب انتحار عمری و بیش از پنچ هزار نیکتایی پوش وارد شده از غرب بر آمدند تا بالاخره از پذیرفتن افتخار قهرمانی کشور ظلم پروری بنام افغانستان در سراسر جهان انکار کردند.

این وضاحت نامه میکوشد تا با ارائه اسناد و شواهدی که تا حال در عرصه فساد اداری هیچ مصداقی نداشته با استفاده از روشهای پذیرفته شده جهانی و غیر قابل قبول به قهرمانان فساد بدون اینکه قضاوتی داشته باشد، زمینه تصمیم پذیرش یا رد افتخار قهرمانی بدست آمده در عرصه فساد را در سراسر جهان توسط سازمان شفافیت بین المللی به مردم فساد پرور کشور تسهیل نماید.

همه می پذیرند که آسانترین طریق جمع را ضرب گویند. بناءاً درین وضاحت نامه از تحلیل، تحقیق و مطالعه علمی ویژه و ارائه چیزی بی مصداقی مثل اسناد و شواهد که نظام حاکم این کشور قهرمان در ظرف بیشتر از 11 سال تا حال قادر به پیدا کردن آن در برابر بازی گران افتخار قهرمانی بدست آورده نتوانسته است پرهیز شده فقط یک فورمول را در ذیل ارائه میکند که امید قهرماناننظام حاکم با دقت اندکی بتوانند فورمول را درک و پاسخ نهائی را بدست آورند. علاوه بر آن یک سری معلوماتیاز دایرة المعارف ده سال اخیر کشور نیز ارائه گردیده که قضاوت شما به ویژه بازیگران پیروز میدان فساد را که اکنون افتخار قهرمانی به ایشان پیشکش شده و میخواهند شکسته نفسی کنند،آسانتر سازد.

فرمول:

 • 1. سازمان شفافیت بین المللی=نهاد غیر وابسته تحقیقی که 174 کشور را از بعد فساد اداری تحت ارزیابی قرار داده و جدول درجه بندی را بر مبنای یافته های شان ارائه نموده اند. ؟
 • 2. حکومت افغانستان= (رئیس جمهور+دو معاون+ قاضی القضاة+ لوی خارنوال+ اداره عالی نظارت+ کابینه بر حال)
 • 2.1. رئیس جمهور= برادر قیوم کرزی= مظنون غصب 24000 جریب زمین وزارت دفاع و مردم در قندهار+ محمود کرزی= سهم دار کابل بانک+ مالک فابریکه سمنت غوری ؟
 • 2.2. معاون اول رئیس جمهور= برادر حاجی حسین= سهم دار کابل بانک+ شرکت گازگروپ ؟
 • 2.3. معاون دوم رئیس جمهور= برادر حاجی نبی= مالک شهرک سبز در غرب دار الامان کابل؟
 • 2.4. لوی خارنوال= شخص صلب اعتماد شده از سوی پارلمان ؟
 • 2.5. قاضی القضاة= سرپرست قوه همه کاره ی هیچ کاره بر خلاف قانون اساسی که خودش تدوین کرده
 • 2.6. اداره عالی نظارت= (رئیس عمومی+ معاون پالیسی+ معاون اداری+ رئیس ثبت و نشر دارائی های مقامات عالی رتبه دولتی)
 • 2.6.1. رئیس عمومی= رئیس سابق کمیسیون انتخابات ( 1.2 میلیون رئی تقلبی را در صندوق آقای کرزی ریخت و برایش ریاست جمهوری را اهداء کرد)
 • 2.6.2. معاون پالیسی= دلقک معاون اول کشور قهرمان افسانه ی فساد اداری
 • 2.6.3. معاون اداری= دلقک قاضی القضاة کشور قهرمان قانون شکنی و فساد
 • 2.6.4. رئیس ثبت و اشاعه دارائی ها= دلقک معاون دوم مقام عالی کشور قهرمان

به همین ترتیب این فورمول را خودتان در بقیه کابینه و ادارات دولتی انکشاف دهید. به ظاهر جواب این سوال در ریاضی فیلسوف جهان صدیق افغان در رابطه به رد پذیرش پیشکش لقب قهرمانی به این کشور امتیاز خواهی بیشتر و شکسته نفسی تلقی میگردد.

علاوه برکارخانگی فوق، نکات ذیل را از دایرة المعارف ده سال اخیر کشور به دقت تحلیل و ارزیابی کنید تا در تصمیمگیری شما سرعت عمل بوجود آید که فرصت طلایی پیشکش لقب قهرمانی جهان را از مردم قهرمان پرور کشور نگرفته باشید.

در کشوریکه برای تحویلی پول صرفیه برق به کارمندان بانکباید شیرینی و به دروازه بان بانک حق العبورپرداخت تا پول صرفیه برق را قبول کنند.

در کشوریکه برای پرداخت پول مالیه باید به کارمندان وزارت مالیه آن شیرینی پرداخت تا مالیه را قبول کنند.

در کشوریکهصد ها کانتنر امتعه وارداتی تاجر او در بندر های خارجی الی فاسد شدن همیشه باید انتظار ببانند تا نشود که کدام کالای مطابق معیار ها را مردم قهرمان پرور آن خریداری و استفاده کنند.

در کشوریکه صفر کیلومتری ارگ آن شهرک باستانی مراد خانی است.

در کشوریکه تاجر آن قیمت مواد غذائیرا ده روز قبل از رمضان الی ختم این ماه مبارک 50 الی 80 فیصد به یکبارگی بالا می برد.و نیز مواد سوخت را در زمستان چنین میکنند.

در کشوریکه اداره عالی تفتیش آن در 11 سال ده قضیه مالی را تحویلی خارنوالی نکرده است.

در کشوریکه میان 4 تا 5 میلیون جریب زمین دولتی و مردم در آن غصب شده است.

در کشوریکه بست 5 گمرکات آن به یک میلیون دالر تبادله می شود.

در کشوریکه مواد مخدر آن در رینجر ها و چرخبال های پولیس، امنیت، اردوی ملی و شرکت های هوایی آن قاچاق میشود.

در کشوریکه طالب برای بد امن کردن بخشی از آن توسط چرخبال های پولیس وزارت داخله انتقال داده میشوند.

در کشوریکه بیشتر از 30 فیصد بودجه ملی آن سالانه به مصرف نمیرسد.

و ده ها معلومات دیگر ..............................

چگونه کسی بتواند انگشت انتقاد بلند کند که گویا در فساد اداری این کشور قهرمان شده است. پس از کجا شد فساد اداری تا ما قهرمان شویم!!!!!

ای مردم قهرمان ساز!

حال قضاوت را به شما میگزاریم که اگر این همه را ردف هم قرار داده با یافته های گزارش سازمان شفافیت بین المللی (TI) مقایسه کنیم پاسخ سوال اینکه آیا واقعاً افغانستان در جهان افتخار قهرمانی فساد اداری را نصیب شده است؟ به شما روشن خواهد شد که هفت عشاریه چند میلیون انسان جهان همه دروغ میگویند و علیه دولت افغانستان در عقب این گزارش اغراض سیاسی را دنبال میکنند.و روش های تحقیقی را که دانشمندان بیدانش جهان استفاده میکنند غیر معیاری و غلط است.

مردم جهان باید الی سال 2024  این کشور قهرمان را تنها نگذارند و همواره بوژی های دالر را سرازیر کنند، و اختیار مصارف پول ها را به دولت نمونه ای کشور قهرمان بدهند و انتظار بکشند که بعد از 2024 بیدانشان دانشمند اداره عالی ترویج فساد اداری کشور قهرمان روش قابل قبول معیاری تحقیق بروز را به جهانیان معرفی کنند تا شازمانهای بین المللی طبق آن معیارها تحقیق کنند که نتایج تحقیق شان مورد قبول قهرمان سازان کشور قهرمان و اداراه عالی ترویج بیکاری و فساد اداری قرار گیرد.

درود و افتخار به قهرمانی دولت و کشور قهرمان پرور 

 

کابل افغانستان

10 دلو 1391