باز نمایدو هم چراغ هدایت برای خوانندگان گرامی سایت " جمهوری سکوت " باشد. این پرسشها میتواند دستمایه تحلیل های عمیقی باشد که در فضای باز بخش" نظریات " سایت، از سوی نظریه پردازان و یا به گونه ای مقالات مستقل در صفحه اصلی سایت، انتشارخواهد یافت. تنها تذکر ما این است که نظریات توهین آمیز والفاظ رکیکی دور ازعفت قلم، به نشانی هر کسی باشد، منتشرنمی گردد.

                                                                            ****

پس از یک روز انصراف آقای عبدالله  عبدالله از رفتن به دور دوم انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات آقای کرزی را برنده انتخابات ورئیس جمهور منتخب افغانستان اعلام نمود. شما دلایل انصراف آقای عبدالله را در چه می بیند؟ وآیا آقای کرزی با این اعلام مشروعیت خودرا به حیث رئیس جمهور آینده بدست آورده  است ؟ در باره اینکه آقای عبدالله، اعلام کمیسیون مستقل انتخابات راغیر قانونی میداند، نظر شما چیست؟  اینکه  آقای عبدالله میگوید که در دولت آینده شرکت نمیکند و برای " تغییر" به مبارزه قانونی خود ادامه میدهد، چه فکرمیکنید؟ منظور دقیق آقای عبدالله از تغییر چیست ؟ تغییری نظام ریاستی به نظام پارلمانی ؟ انتخاب والی ها به اراده مردم شان؟ نوعی گریز از مرکزیت بسوی محلات ؟  ویا چیزهای دیگر ؟ شایع گردیده است که برخی ازجانبداران عبدالله، مذاکرات جدی را به خاطر مشارکت در دولت آینده با آقای کرزی آغاز نموده است، این خودش آیا یک پارادوکس گفتار وعمل در تیم داکتر عبدالله نمی باشد ؟

   آقای کرزی دولت آینده خودرا دولت" مشارکت ملی " نام میدهد، دقیقاً هدف اش از دولت مشارکت ملی چیست ؟ مشارکت ملی آیا تنها شرکت دهی سران ومتنفذین اقوام است ویا مشارکت همه اتنی ها در تمام بدنه های قدرت است ؟ نظر شما در این مورد چه است؟  اندیشه شمادر مورد مشارکت ملی چه است ؟ ومیتوانید به تجارب از دولت های ملی در شرق که ازمشارکت اتنی های مختلف شکل یافته باشد، اشاراتی داشته باشید ؟ آقای کرزی در کنفرانس خبری خود اشاره داشت که دولت آینده او، "آیینه "ی همه اقوام ساکن کشور خواهد بود، شما چه تعبیری از " آیینه" دارید که همه اقوام واز جمله جوامع هزاره وازبک،از کدام یکی، این دو مسیر سیمای شان را به مفهوم واقعی کلمه در این " آیینه "  خواهد دید؟

 یک : از طریق معاملات شخصی سران این قوم ؟

  دو: از طریق حضور مستقیم مردم شان به وسیله ای نمایندگان مشوره پذیر، شفاف اندیش ،گزارش ده به مردم، ومبرا از معامله گری های شخصی ؟

   ویا اینکه طرح " آیینه " بازی با کلمه است، برای طفره رفتن از مشارکت واقعی اقوام ؟

  آقای اوباما به آقای کرزی تبریک گفت. اما در پیوست باآن برای ریشه کن نمودن فساد اداری، هوشدار داد.حتی گفته میشود که ضرب الاجل ششماهه برای ریشه کن سازی فساداداری تعیین کرده است. بعد آقای کرزی هم در اولین کنفرانس خبری اش بعد از پیروزی گفت که : دولت ما به خاطر فساد اداری بدنام شده است ومن فساد ادرای را ریشه کن میسازم. فکر میکنید که آقای کرزی توانای ریشه کن سازی فساد اداری را داشته باشد؟ آنهم در شش ماه؟ 

   فکر می کنیدکه کابینه آقای کرزی شامل بخش اعظم از همان وزرا خواهد بود ؟ ویا وزرای جدیدی هم وارد کابینه میشوند؟ آقای کرزی قبل از کمپاین انتخاباتی دور اول تقریباً به همه متنفذین وعده مشارکت در دولت خودرا داده بود وحتی گفته میشود که یک پست مهم را به چندین نفر وعده کرده است. اگر چنین باشد چگونه تعادلی را میتواند برقرار کند، تا همه وعده شدگان را راضی وخوشنود نگهدارد؟ فکر میکنید که وعده ها ی که آقای کرزی به آ قای محقق وآقای دوستم داده است، جامه عمل می پوشد ؟ ویا از آن وعده های سر خرمن خواهد بود ؟ ویا اینکه منتظر زمان هستید؟ در هشت سال گذشته حکومت خود، آقای کرزی وعده های زیادی نداده بود ؟ شاید اینبار تغییر کرده باشد؟ اما شما مبنای برای این تغییرات می بینید؟ ویا تغییری آقای کرزی از همان نوع تغییرات " انقلابی " خواهد بود ؟

   گفته میشود که آقای کرزی به وساطت عربستان سعودی مذاکرات زیادی با طالبان وگلبد الدین داشته است. شما این مذاکرات را به نفع صلح در افغانستان میدانید؟ ویا اینکه بخش از استراتژی حامیان طالبان در درون دولت کرزی است؟ آیا طالبان را میتوان به میانه رو وتند رو تقسیم کرد ؟ اگر این تقسیم بندی درست باشد، تا هنوز ما کدام لیستی از رهبران میانه رو و تند رو طالبان در اختیار داریم؟ وآیا کدام طالبی به شمول ملا "متوکل" و ملا "ضعیف " گفته است که ما طالبان میانه رو هستیم؟ در مورد پیشنهاد پرداخت پول هنگفت ازسوی دولت امریکا به کانگرس آن کشور، برای طالبانی که از جنگ دست بکشند، نظر شما چیست که آیا این پرداخت طالبان را تقویت میکند ویا ضعیف میسازد ؟ و...؟

      ما منتظر نظریات وتحلیل های شما هستیم.