اطلاعیه

مزاری شهید وحدت ملی و رهبر عدالتخواهی در افغانستان

درهجدهمین سالیاد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری ، عدالت را فریاد میکنیم که درحجم جغرافیای بنام " افغانستان " درنطع استبداد وانحصارقربانی گردیده است. عدالت مفهوم مفقودشده ای بوده که سلسله داران قدرت برای حفظ این گمشتگی، سیلهای خون انسانها راجاری نگهداشته اند. اما در کشاکش این نبرد ، مبارزان نستوه و استواری بوده اند که با جسارت علیه استبدادیان زمان خویش قامت فراز کرده اند و برای طلوع آفتاب عدالت جان های عزیز شان را ازدست داده اند. از صدر مشروطیت اول تا مقاومت غرب کابل ، شهید مزاری عصاره روح همه مبارزانی بود که برای رهایی عدالت ازقید استبداد، جان باختند تانهال آزادی وبرابری را در کویر تشنه افغانستان غرس نمایند. پس شهید مزاری نه تنها تبلوری از روح رزم آوران ضد استبدادبود بلکه میتوان از او به عنوان رهبر جنبش عدالتخواهی در افغانستان یاد کرد. شهید مزاری رهبر سیاسی خردگرا وهدفمندبود که میدانست با تامین عدالت واقعی در کشور، زمینه ای وحدت ملی مساعدمیگردد، وحدت ملی که روی ستون پایه های عدالت استوار نباشد، فقط یک شعار دهن پرکن ای بیش نخواهدبود. تنها درتکثیر نور عدالت است که وحدت ملی در افغانستان چهره میگشاید. شهیدمزاری باعروج خونین خود الگوی جدیدی از رهبری جنبش عدالتخواهی و باوربه وحدت ملی شعورمندانه در افغانستان را به یاد گار گذاشت.

رهروان راه بابه در کشور بلجیم ، هجدهمین سالیادشهادت رهبر شهید را با عنوان " مزاری شهید وحدت ملی ورهبر عدالتخواهی در افغانستان " تجلیل می کنند. در این محفل که طیف های متنوع اجتماعی شرکت می نمایند، هرکدام به نوبه خودپیرامون شخصیت، کارکردها واثرگذاری رهبرشهیدبرروندسیاسی، اجتماعی وفرهنگی افغانستان سخن خواهد گفت. بدینگونه از نام ، خاطره، عملکرد و اندیشه استاد شهید، تجلیل به عمل خواهد آمد. باحضورفعال خود درمجلس یادبود هجدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید، به شکوهمندی محفل افزوده و به خاطره آن شهید بزرگوار ادای احترام نمایید.

 ستاد برگزاری هجدهمین سالیاد شهادت رهبر شهید در بلجیم

زمان : یکشنبه 10مارچ 2013 میلادی .

شروع محفل : ساعت یک بجه بعد از ظهر

مکان : ( تالار سال گذشته )

ATRIUM FEESTZALEN

: ADRES
ATRIUM FEESTZALEN OUDE BOSUILBAAN 54 A

2100

DEURNE ANTWERPEN BELGIUM

تراموای شماره 5 به فاصله 150 متر از محل تالار فاصله دارد. نام ایستگاه تراموای شماره 5

ANTWERP STADION

بس شماره (۱۹)از استقامت ROOSVELT PLATTS به سمت DEURNE NOORD نزدیک به ایستگاه تراموای شماره 5 توقف دارد که میتوان با همان نشانی که برای تراموای داده شده به تالار رسید. نام ایستگاه بس شماره ۱۹ :

TER HEYDELAAN

نشانی برجسته:

این تالار درست متصل استدیوم ورزشی فوتبال انتورپن ANTWERP STADION قراردارد.

تلیفون های تماس:

049428836 ,0496828703 , 048696966 ,0497771063

ستاد برگزاری 18 مین سالروز شهادت رهبر شهید در کشور بلجیم.