اطــلا عــیـه

در سوگ خورشید عدالت (مزاری شهید)

 مردمی که سالهای سال ستم کشیده بودند و قتل عام هـا، کـله منارهـا و  ویرانی وآوارگی را تجربه کـرده بودند. اما در برابر تجـاوز و اشغــال کشورشان، قامت بر افراشتند و استوار و مقاوم رزمیدند ؛ از عزت و کرامـت انسانی خویش د فاع نمودند. از مرز های میهن شان حراست کـردند واز میدان های رزم و مبارزه عدالت خواهی، فاتح پـیروز برآمدند. مـردمی که درفش افتخـار سـتم ستیزی را به اهـتزاز در آوردنـد و بـر جبین تاریخ خال آزادی خواهی را بـرای ابدیت رقـم ز دنـد. مردی از مـیـان ایـن مردم بـرخـاســت و بـر فـراز تار یخ انسانیت ایستاد و صلا درداد که " اگر شما شخصـیت  تـاریـخی و سـیا سـی داشــته بـا شیـد هـیچگــاهـی زیــر بـار ظـلـم نمـی رویـد و ذلـت و تـحـقـیر را تـحـمـل نمـی کـنـید".

 مـردی کـه برابـری و بـــرادری را فـــریـاد کـشیـد و از عــدالــت اجـتـماعـی و انــسانـی تـا پـای جـان دفــاع کـرد و خـط شـفــاف و روشــــن همــزیــستی مـسالمـت آمــیز را فــرا روی جــامــعـه ی ما تــرســیــم کــرد و گــفــت:"مـــا حــقــوق هــمـه ی مـلــیتـها را مــی خواهــیــم، حـقــو ق مــلــیتــها بــه مـعــنــای برابـری و بــرادری مــلــیتـها اســـت ایـــن بــه مــعــنــای دشــمــنی یــک بــرادر نیــست، هــرکـس در راســتای دشـمـنی در افـغـانسـتـان گـام بـرادر فـاجـعـه اســت و آن کـس خـایـن مـلـی اســت". اما خـاینـان مـلـی و پـیـام آوران جـهـــل و قـصـاوت در یـک مـعــامــلـه ی فــرامـزی کـه  وســیـع و هـمـه جـا نـبــه بود او را از جــا مـعـه ی مـا گـرفــت و به شهادت رسـانـد. ایـنـک مــا هـجــدهـمیــن ســال گــرد آن بــزرگ مــرد تـاریـخ را پــاس مـی داریــم.

 جـامعــه هــزاره هــای آســـترالـیـا در شــهــر"بــریــزبــن" شــهادت ایــن بـزرگ مـــرد و اســتوره  تـــاریخ را در شـرایـطـی گــرامــی می دارند کـه مــردم بـی دفـــاع هـزاره در کویتـه پاکستـان بـه جـرم هـزاره بـودن قـتـل عـام مـی شـونـد و کودکان، زنـان، جوانان و پیرمردان شان در خون مـی تپـند و در آتـش سـتم هر روز جـزغـالـه مـی گـردند. بنــا براین جا معـه مــا در قبـال ایـن گونه قتـل عـام هـا نباید آرام باشد و سکوت کند؛ زیــرا که دشمن در پی حذف جـامعـه مـا از هیچ وسیلـه ای دریغ نمی ورزند. شهید مـزاری در دشوار تریـن لـحظات مـی گفت: "راه حـذف در افغانستان تمـام شد کسی نمـی تواند ملتی، حزبـی و یا مذهبـی را حذف کـننـد."

 بــه ا طــلاع عــموم برادران و خــواهــران رســانــده مــی شــود کـه بـا حـضور شـان به این مــراســم بــزرگــداشــت، شهید راه حق و عـدالـت مـزاری و یـارانــش، شــکــوه و عـظــمـت بــخــشــیده، اشــتراک ورزنــد.

ســـخــران مجــلــس آ قــای عــزیــز رویــش یــکـی از چــهـره هـای آشــنا و آ گــاه جــامـعــه مــا مــی بـا شـد ؛ کــه خــود در بــستر حـوادث بـه رویـش نشــسته و در کره ی بـحـران هــای سـیا سـی و اجـتمـاعـی آب دیــده شـده است. ایــشـان  بـه دعـوت "شـورای هـزاره هــای آســتـرالــیــا" از افـغـانـسـتان آمـده اسـت و در شــهــرهـای بـزرگ آســتـرالــیــا چون: آدلایــت، پـرت، مـیـلبـورن، ســیــدنــی و بـریــزبیـن ســخـنرانــی خـواهــد کــرد. و مطالـب تـازه و ارزنــده ای بـیان خواهـند نمـود.  

Time: - Sunday 17th of March 2013.

From: - 3:30 PM to 8:00 PM

Address: - (Griffith University) Nathan Campus, Theatre No 1 and 170 Kessels Road Mount Gravatt. 4111