ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر در افکار و سخنان بابه مزاری" ؛ نام مراسم برگزاری هجدهمین سال یاد شهادت بابه مزاری در فنلند بود. در این مراسم بجای نگارش مقاله و بیان خاطرات بخشی از سخنان بابه را، انتخاب کردم تا بابه خود با مردم  سخن بگوید.  " نگاهی به سخنان با به مزاری؛ مستند سخنی است که بابه " زنده با مردم، تاریخ  وپژوهش گران عصردموکراسی سخن میگوید. هرچند که از بیان سخن و سخنرانی ؛ درغرب کابل ، سال ها می گذرد. اینک  نگاهی به سخنان بابه مزاری باردیگر " تبه سلام ، دانشگاه و کارته سه را درذهن ها جاری خواهد کرد.