کانکور تعین کننده سرنوشت جوانان افغانستان

امتحان کانکور یک پروسه ملی مهم است که سرنوشت جوانان کشور به آن گره خورده است. رویهمرفته همه جوانانی که درسرتاسر کشور ازصنف دوازده فارغ می شوند آرزو دارند به پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی راه یابند، اما مسلما تعداد داوطلبان شمول در مؤسسات تحصیلات عالی در کشوربیشتر از ظرفیت جذب آنها به مؤسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی می باشد. لذا انتخاب تعداد مورد پذیرش شاگردانبرای این مؤسسات از طریق براه انداختن امتحان از تمام کاندیدان صورت می گیرد.

 امتحان شمول به مؤسسات تحصیلات عالی که بنام کانکور یاد می شود از سال 1340 بدینسو همه ساله در کشور تدویرمیگردد .

افزایش سریع در تعداد فارغان صنوف دوازدهم در سال های اخیر بر اهمیت این پروسه ملی  افزوده است. به طورمثال، تعداد داوطلبان کانکور که در سال 1386 به بیشتر از هفتادویک هزار نفر میرسید در سال 1387 به هشتادونه هزار تن ، به سال 1388 به 90077 تن و در سال 1389به 117106تن سال 1390به 158679 تن و سال1391به 19000تن افزایش یافت.

افزایش سال به سال فارغان صنوف دوازده ، فراهم نبودن زمینه جذب اکثریت جوا نان در پوهنتونهای افغانستان، نبود کار مناسب به رشته تحصیلی بعد از فراغت جوانان از پوهنتونهابه یک معذله بزرگ برای  جوانان افغانستان مبدل گردیده است. البته  معلومات نشان میدهد که در امتحانات صنوف دوازده فیصدی ناکام و یا مشروط در مکاتب تقریبا نزدیک به صفر است که این خود از کیفیت تحصیل و پایین آوردن سویه تحصیلی میکاهد، و تفکیک استعداد های جوانان به درستی صورت نمیگرد.

اکنون امتحان کانکور با استفاده از سیستم کمپیوتری پیشرفته وبه یک استندرد بین المللی صورت میگیرد و میتوان گفت که یکی ازسیستم های بسیار شفاف در کشور میباشد.

شرح مختصر از سیستم کمپیوتری امتحانات:

سیستم کمپیوتری امتحانات که یک سیستم بسیار قوی و قابل اعتماد است در مجموع از چهار بخش عمده تشکیل گردیده که عبارت اند از:

•1.     سیستم ثبت و راجستر( (Registration and Data entry server

سیستم ثبت و راجستر(Registration server) وظایف مانند چاپ نمودن فورم معرفی،ثبت فورم معرفی داوطلب به کمپیوتر،چاپ نمودن حاضری ،چاپ نمودن کارت شمول به امتحان کانکور، راپور دهی تعداد راجستر شده،حذف نام های تکراری و غیره به کمک سیستم راپوردهی (Reporting server ) صورت میگرد.تمام لیست شرکت کننده ها توسط مکاتب و ریاست های معارف به وزارت تحصیلات عالی فرستاده میشود، که در بعضی موارد لیست تعدادی از مکاتب به وقت و زمان معینه آن نمی رسد که سبب مشکل بعد تر در روز امتحان میگردد طوری مثال تعدادی از فارغین صنوف دوازده ولایت غزنی در سال گذشته چنین مورد واقع گردید.

 

•2.     بانک سوالات(server Question Bank)

بانک سوالات (Question Bank) سیستم جداگانه دیگری است که وظایف مانند ثبت سوالات به سه کتگوری( آسان ، متوسط و مشکل)،مختلط کردن سوالات (Jumbaling) به شکل خود کار،چاپ فورم سوالات به تعداد ضرورت به صورت اتومات ،ایجاد کلید جوابات نظر به هر فورم ، را انجام میدهد. از آنجایکه تلاش میگردد تا تفاوت در بین سوالات یک مکتب تا مکتب دیگر بوجود نیاید تمامی سوالات یکجا در بانک متوسط جابجا گردیده است تا تفاوت ایجاد نگردد.

•3.     سیستم نتاییج ( Result Generation)

تمام اوراق جوابات که توسط کاندید خا نه پوری شده توسط ماشین Optical Mark Readerخوانده میشود، البته به دلیل انکه ورق از قبل از وسط جدامیگردد بعد از انکه توسط ماشین OMRخوانده شد به شکل تبدیل میشود که کاندید نظر به شهرت مکمل خود قابل شناخت نمی باشد که این خاصیت یکی از اهمیت مصؤنیت سیستم کانکور است.

تمام اوراق اسکن شده توسط OMRبه بانک اطلاعاتی اصلی که نتایج را تولید میکند انداخته شده به تعقیب آن کلید جوابات نیز به سیستم انداخته میشود. مراحل تعیین نمره ، تعیین پوهنحی انتخابی و تطبیق فورمول محاسبوی در اخیر اجرا میگردد. بعد از طتبیق این مراحل سرنوشت یک کاندید معلوم میگردد که نتیجه آخری در حضور رسانه ها، نمایندهای مردم و رهبری وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد.

•4.     سیستم راپور دهی( Reporting Server)

توسط این سیستم کمپیوتری تهیه هرنوع راپور احصایوی امکان پذیراست،همچنان کاندیدان که در امتحان درمورید ID، نمبر فورم وغیره اشتباه میکنند نیز توسط سیستم نشان داده میشود دقت در مورد انتخاب رشته، نمبر فورم، و درست نوشتن ID از اهمیت خاصی بر خوردار است.

 

با احترام

محمد سلیم ساعی

استاد دانشگاه کابل