این اعتصاب از ساعت 8 صبح در مقابل درب شورای ولایتی هرات آغاز گردید. بعد از مدتی ریس شورای ولایتی آقای قتالی و خانم سکینه حسینی منشی شورا در جمع اعتصاب کننده گان حاضر شد و در حضور رسانه ها ازآنها اعلام حمایت کردند. 

تاهنوز از رسانه های مختلف جهت تهیه گزارش در محل اعتصاب که در محوطه شورای ولایتی هرات آمده اند.

قطع نامه که از جانب اعتصاب کننده گان به رسانه ها داده شد بطور خلاصه ماده های آنر اینجا تذکر داده می شود.

1- حمایت از دانشجویان اعتصاب کننده کابل که همانا برکناری ریس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل می باشد.

2- مبارزه با فساد وتبعیض.

3- اصلاح نظام آموزشی و تحصیلی کشور.

تابر آورده شدن این خواسته ها این اعتصاب ادامه خواهد یافت