مینا رضایی

شکنجه به جرم گناه ناکرده!
برکت علی رضایی مردی هست که از دیار دور بعد از سالها دوری از وطن به کشورش بازگشته بود ، به قصد دیدار دوستان و فامیل عازم زادگاهش شهر ارزگان شد و به عنوان یک شهروند عادی از مناظر شهر و مردم اطراف با مبایل عکس میگرفت که در مسیر راه طالبان یا همان برداران ناراضی جناب کرزی با این شخص مواجه شده و به او برچسب جاسوس فرمانده شجاعی یکی از قومندانان منطقه ارزگان را میزنند و بدون
دلیل این شخص را گرفتار کرده و با او رفتار زد انسانی و وحشیانه داشته و مدت 24 ساعت این شخص را شکنجه کرده و از جریان شکنجه خودشان فیلم برداری نمودند.
این مرد به شهرش بازگشته بود،شهری که هر از چندگاهی ارامش ان را بر هم میزنند به دلیل تهمت هایی که به قوم خاصی مربوط میشود . ایا این شخص نیز به دلیل اینکه به قوم خاصی مربوط میشود باید شکنجه گردد؟ ایا این شخص به دلیل هزاره بودنش باید شکنجه گردد؟