به رغم سروصداهايى که در مورد برگرداندن نام " کاتب بزرگ " به جاده موسوم به خودش ايجاد شده است، "جمهوری سکوت " كارت دعوت مراسم افتتاح جاده ى فيض محمد كاتب را با امضاى شاروالى دریافت نموده است که در آن از نام " کاتب بزرگ" هیچ یادی نشده است. این کارت دعوت بنام " افتتاح سرک پل سوخته - دارالامان " به دعوت شدگان فرستاده شده است.


شاهدان مراسم افتتاحيه ى جاده ى فيض محمد كاتب مى گويند هيچ يك از "بزرگان" به شمول داعيه داران رهبرى هزاره ها نامى از فيض محمد كاتب نبردند و از سرك دارالامان ياد مى كردند.
بى حرمتى به كاتب بى حرمتى به هويت جمعى مردم ما است، برخورد مناسب فعالان جامعه ى مدنى، دانشجويان و شخصيت هاى تأثير گذار و متعهد مردم ما مى تواند جلو بى احترامى هاى بعدى تيم هاى مغرض و تماميت خواه را بگيرد.
از آقاى محقق كه داعيه دار رهبرى مردم است نقل شده است كه : " اين جاده به نام جاده فيض محمد كاتب است و كسى تغيير نداده است، تنها كدام مغرض لوحه اش را برداشته است كه دستور دادم فردا مجدداً نصب كنند".


از آقاى محقق بايد پرسيده شود كه دعوت نامه ى رسمى با آرم و نام "دولت جمهورى اسلامى افغانستان و دِ كابل شاروالى" به چى معنى مى تواند باشد؟ آقاى محقق چگونه مى تواند توجيه گر حركت فاشيستى اى باشد كه حرمت جمعى جامعه ى ما را به سادگى به خاك مى زند و آن را با گفتن " تنها كدام مغرض لوحه اش را برداشته" كم اهميت جلوه مى دهد، چرا آقاى محقق توضيح نمى دهد كه اگر "تنها كدام مغرض لوحه اش را برداشته" چرا خودش در سخنرانى اش نامى از جاده ى فيض محمد كاتب نمى برد و به جاى آن "سرك دارالامان" مى گويد؟


حاجى رمضان حسين زاده در صفحه ى فيسبوك خود نوشته كه " در مراسم افتتاح جاده ى فيض محمد كاتب بزرگان نامى از فيض محمد كاتب نبردند و حتا استاد محقق به جاى جاده فيض محمد كاتب سرك دارالامان گفت.
از آقاى محقق كه در مراسم افتتاح جاده ى فيض محمد كاتب و در جريان سخنرانى خود جرات نمى كند از جاده ى فيض محمد كاتب نام ببرد و به جاى آن "سرك دارالامان" مى گويد و خودش را در اين بى حرمتى شريك مى كند چگونه مى توان اميد داشت كه از هويت جمعى و آبروى مردم دفاع كند؟