فراخوان
ماتم ملی! 
با گلگون کفنان 
‏زابل‬ همراه شویم؛


برادر و خواهر آگاه! بار دیگر شاهد سربریده شدن، پیر، ،جوان، زن و کودک این سر زمین هستیم که پس از ده ها روز اسارت و در بند بودن، از سوی وحشی ها و دشمنان مردم ‫#‏افغانستان‬ به فجیع ترین شکل ممکن قربانی شده و سر بریده می شوند.
به همین مناسب نهاد های مدنی افغانستان، در نظر دارد تا همایش بزرگی را برگزار نمایند تا باشد که از یک طرف جلو فتنه های دشمنان افغانستان گرفته شده و از سوی هم حکومت ضعیف و ناکارای کنونی به سوالات میلیون انسان این جغرافیا پاسخ گویند.


بنا از شما خواهر و برادر بیدار می خواهیم تا با حضور آگاهانه خویش در برابر بربریت و تحجر بپا خیزید و اجازه ندهید که خون گلگون کفنان زابل، هدر برود و همچون سایر جنایت های انجام شده به فراموشی سپرده شود. 
زمان: ساعت 9 صبح- 19 عقرب مصادف با 10 نومبر
مکان: کابل - پارک زرنگار

شماره تماس: 0705818072- 0799079671- 0777434359
-0775203070