فراخوان شعر و مقاله ويژه زنان افغانستان

 

 


افتاده از چشم آسمان                               مشت ستمگر    مجموعه شعر                               مجموعه مقالات و ديدگاه ها 
بر بانوان اين سرزمين در دوره هاي مختلف ستمهاي آشكار و پنهاني بسيار رفته است. پژواك شكنجه هاي بي امان ستم پيشگان ددمنش در قالب شعر و مقاله، بصورت پراكنده بازتاب گسترده ي يافته است اما كار ماندگاري براي قضاوت تاريخ غمبار كشور ما صورت نگرفته است.  بر آنيم تا تمام شعر هاي مربوط به مظلوميت زنان و بانوان افغانستان را با عنوان " افتاده از چشم آسمان " و مجموعه مقالات صاحب نظران را با عنوان " مشت ستمگر " گرد آوري نموده و به چاپ بسپاريم. در اين مجموعه ها به بانواني چون شكريه تبسم، ناديا انجمن، فرخنده شهيد، عايشه و رخشانه به شكل ويژه پرداخته خواهند شد. بنا بر اين شاعران ارجمند و ديگر نويسندگان  گرامي مي توانند آثارشان را از تاريخ انتشار فراخوان الي يك ماه براي نشر بفرستند تا در سريع ترين زمان ممكن هم مجموعه شعر " افتاده از چشم آسمان " هم مجموعه متن مكتوب " مشت ستمگر " چاپ و در اختيار علاقه مندان قرار گيرند.
ياد آوري: هنرمندان درد مند كشور نيز مي توانند آثار مربوط به ذجر و مظلوميت زنان افغانستان را براي نشر در اين مجموعه ها بفرستند.
شماره تماس: ٠٠٩٣٧٨٧٩٨١٠٧٣ آدرس برقي: 
abdullah.akbari@icloud.com 
زير نظر: گروه تدوين