در تابستان و خزان امسال در مناطق مرکزی سفر کردم و از مکاتبی که ساختمان نداشت دیدن کردم وضعیت کودکان در این مکاتب نا مناسب تر از آن بود که فکر می کنیم.

 

در بعضی از لیسه های ما شاگردان از اناث و ذکور در زیر خیمه های پاره پاره، در پناه درخت ها و یا در فضای باز روی ریگ های گرم و آفتاب سوزان درس می خوانند که هرگز از آسیب های باد، باران، گرما و سرما مصئون نیستند.

 

این دانش آموزان صبحگاهان دو الی سه ساعت راه مکتب را پیاده روی می کنند با دستان ترکیده، پاهای پرآبله، لبهای ترکش شده، کفش های پاره پاره، بالباس های خاک آلود اما چهره های امید وار در زیر سایه درختان و فضای باز مصروف یادگیری هستند، در فصل سرما زمان که دانش آموزان بعد از نوشتن یک سطر روی پارچه امتحان دست های خود را اوف می کنند قلب هر بیننده ی را می سوزاند، کاش مشکل همین قدر بود بلکه دربسیاری از مکاتب هیج معلمی نیست.

 

از اینکه بگذریم مکاتب است که خزندگان در وقت درس استاد این طرف آن طرف می دود و توجه دانش آموزان را بخود جلب می کند و دانش اموزان خرد سال ناگهان چیغ می کشد استاد اونه موش! یا استاد اونه کوده یی! کاش تنها این مشکلات می بود مکاتب است که دوازده صنف دارد چهار معلم.

وقت با دختران خرد سال این مکاتب گفتگو کردم برایم گفت: ( وقتیکه خاکباد موشه، کتاب ها و کتابچه های مونه باد موبوره، مو کتاب ندری استادای مو قار موشه موگه کتاب بیخرید. وقتی باریش مونه یا بارو موباره کتابا و کالای مو پور لی "گل آلود" موشه، مو کتاب ندری سه چار نفر ده یک کتاب درس می خوانی ازو خاطر درساره خوب یاد نمیگیری).

 

و من حیران بودم که این درد را به کجا فریاد کنم؟ اما چندی پیش یونیسف مسابقه عکس را تحت عنوان " چه چیزی در مورد اطفال ناعادلانه است؟" را برگزار نممود و من یکی از این عکس ها را برای اینکه این درد را فریاد کرده باشم برای یونیسیف فرستادم ، یونیسف عکس فرستاه شده را برای رای دهی در وبسایت خود گذاشته اگر شما فکر می کنید که این وضعیت برای اطفال نا عادلانه است به این عکس رای دهید و درد مشترک تان را فریاد کنید.

 

این مسابقه برای عکاس هیچ امتیازی ندارد. یونیسف فقط می خواهد که شما برایش بگویید چه چیزی در مورد اطفال نا عادلانه است؟

 

یونیسف افغانستان روز جهانی طفل را با فراخوانی برای اشتراک در مسابقه عکاسی دیجیتال، تحت عنوان چه چیز برای اطفال وجوانان در افغانستان غیر عادلانه است، تجلیل کرد. برای معلومات بیشتر در مورد این مسابقۀ

عکاسی به این لینک مراجعه کنید: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fafghanistan%2Fmedia_9687.htm&h=2AQGUtFUfAQHrn3O6z_MNME2UWsL8xoAllqwiIsa8NmTCPw&enc=AZOOTjT6iOb02BJxpd7sq09UlmlerfVzJaskvrf0ZG421JIZQ-rN4PgR6kOKRjMDUAuUDEzgq4BMzX1U5UYUZb2nbHyDYom5oDiukMK3s__Ehz3Vxk2FYn4__V1NahhGQVn5chEPqob9uRkKL_fIvnfclbmKc9Lp_MI_2lxa6Z80ZABqEKxtnu1gstbeVY9Jn5zlF1FCO13dYvVI6q3owoyH&s=1