دوستان نادان همگام با قاتلان!

 

 

 

نكته ها و درايت؛

 ١. همان طور كه قبلا هم گفتم تنها مسئول فاجعه ديروز حكومت است. صرف نظر از اينكه تامين امنيت تكليف قانوني حكومت است، اين حكومت بود كه با بي اعتنايي به خواست مردم و با اعمال تبعيض شديد، صبر و تحمل مردم را لبريز كرده و مارش در خيابان آخرين راه مدني حق خواهي مردم بود. پس حكومت يگانه مرجع پاسخگو بايد باشد. كساني كه انگشت انتقاد و مسئوليت را بسوي سران جنبش روشنايي نشانه گرفته اند، يا نادان هاي خود خوار و يا عقده مندان فرصت طلب هستند كه در كنار دشمنان عدالت در صدد تخريب جنبش روشنايي و تبرئه حكومت هستند.

 

٢. چوك دهمزنگ بايد مشخصا به نام چوك شهداي جنبش روشنايي نام گذاري شود نه با اسم عام چوك شهدا. حكومت با هر موضع گيري، كين توزي و تبعيض و نفرت خود از جنبش روشنايي و خواست بر حق مردم، را بروي مردم استفراغ مي كند. حكومت حتي در نامگذاري چوك دهمزنگ به نام شهداي جنبش روشنايي، به خون شهداء و خواست مردم توهين و بي اعتنايي مي كند.

 

٣. انسجام اعضاء جنبش روشنايي و همياري و حضور مستمر مردم در اين شرايط اشد ضرورت است. حالا كه حكومت خواست عدالت خواهي ما را با ريختاندن خون مان عجين كرده، هر نوع عقب نشيني و تمكين به توطيه حكومت و دست از كشيدن رسيدن به خواست اصلي، خيانت نابخشودني به جريان عدالت خواهي، فرهنگ مردم سالاري و خون شهداي مان است.

 

شوراي رهبري جنبش بايد براي تامين امنيت اقدامات آينده يك مجموعه انتظامات قوي را تشكيل دهد تا ميزان تهديد و خطر تا حد ممكن پايين آيد.

 

٤. عبور از شيخ هاي نادان و سياست معامله و خاينانه و دلالي آنها بايد استراتژي اصلي نيروي جديد باشد. دلالي و ترس و معامله همين رهبران نادان و مافيايي با ستمگران و فاشيستان قومي عامل ريشه يي و علت العلل بدبختي و فاجعه امروزي ما است.

 

٥. يك كميته مردمي براي تحقيق در مورد پيگرد عاملان جنايت ديروز تشكيل شود. به خانواده هاي شهدا رسيدگي شده و كمك هاي مردمي بدرستي به خانواده هاي شهدا و نيز براي تامين نيازمندي هاي آتي جنبش روشنايي سازماندهی شود.